معرفی کتاب‌های آموزش موسیقی ابراهیم دشتگلی

معرفی کتاب

با کتاب‌های آموزش موسیقی به قلم ابراهیم دشتگلی نوشته و منتشر شده است آشنا شوید

Images

پیانو اپوس ۶

اجرای متصل و لگاتو یکی از تکنیک های مهم در نوازندگی پیانو می باشد. تکنیکی که صدای نت ها را به هم وصل کرده و سکوتی بین آنها احساس نمی شود. در اجرای این تکنیک هر کلاویه درست در لحظه پایین رفتن کلاویه بعدی و نه قبل از آن رها می شود. در اجرای دوبل نت ها و آکوردهای متصل نیز باید چنین عمل کرد.

موضوع اصلی این کتاب بررسی و تمرین بر روی اجرای متصل دوبل نتها و آکوردهای سه و چهار صدایی است که دارای انگشت مشترک با هم هستند. حالتی که مشکلاتی را در اجرا بوجود می آورد و ایجاد صدایی متصل و پیوسته در این وضعیت کاری مشکل است. در این حالت می بایست انگشت یا انگشتان مشترک بین دو گروه دوبل نتها یا آکوردهایی که قرار است متصل به هم اجرا شوند را بعد از نواختن گروه اول اندکی زودتر بالا آورده و سپس به اجرای گروه دوم بپردازیم. بدیهی است که انگشتان غیر مشترک بین این دو گروه، بعد از نواختن گروه اول و قبل از نواختن گروه دوم، نباید کلاویه های مربوط به گروه اول را رها کنند.

این کتاب تمرینی جدی و جامع در جهت تسلط در اجرای این تکنیک، ( یعنی اجرای متصل دوبل نتها و آکوردهای سه و چهار صدایی که دارای انگشت مشترک در اجرا نسبت به هم می باشند)، است.

Images

تمرینات پنج انگشت

اجرای متصل و لگاتو یکی از تکنیک های مهم در نوازندگی پیانو می باشد. تکنیکی که صدای نت ها را به هم وصل کرده و سکوتی بین آنها احساس نمی شود. در اجرای این تکنیک هر کلاویه درست در لحظه پایین رفتن کلاویه بعدی و نه قبل از آن رها می شود. در اجرای دوبل نت ها و آکوردهای متصل نیز باید چنین عمل کرد.

موضوع اصلی این کتاب بررسی و تمرین بر روی اجرای متصل دوبل نتها و آکوردهای سه و چهار صدایی است که دارای انگشت مشترک با هم هستند. حالتی که مشکلاتی را در اجرا بوجود می آورد و ایجاد صدایی متصل و پیوسته در این وضعیت کاری مشکل است. در این حالت می بایست انگشت یا انگشتان مشترک بین دو گروه دوبل نتها یا آکوردهایی که قرار است متصل به هم اجرا شوند را بعد از نواختن گروه اول اندکی زودتر بالا آورده و سپس به اجرای گروه دوم بپردازیم. بدیهی است که انگشتان غیر مشترک بین این دو گروه، بعد از نواختن گروه اول و قبل از نواختن گروه دوم، نباید کلاویه های مربوط به گروه اول را رها کنند.

این کتاب تمرینی جدی و جامع در جهت تسلط در اجرای این تکنیک، (یعنی اجرای متصل دوبل نتها و آکوردهای سه و چهار صدایی که دارای انگشت مشترک در اجرا نسبت به هم می باشند)، است.